Опубликовано

Zhi Diao

Zhi Diao основан на Hang.

 PANart Hang Zhi-Diao / Pentatonic F (1st gen 2002/04)  (F) C D F G A C D F
 PANart Low Hang High Voice Zhi-Diao (1st gen 2005)  (F) C D F G A C D F
 PANart Low Hang Low Voice Zhi-Diao (1st gen 2005)  (F) G Bb C D F G Bb